tera-aqua-flora trhy


Provozní řád a řád na ochranu zvířat

 

Provozní řád TERA-AQUA-FLORA

konané v Dělnickém domě , Žižkova 15, Jihlava 586 01

Pořadatel:Pavel Kadlec ,tel.:702 922 844,e-mail:teraaquaflora@seznam.cz

https://www.tera-aqua-flora.cz

 1. Zaměření akce,termíny,prostory

  1) Akce slouží k výměně a prodeji exotických rostlin,chovného a sbírkového hmyzu a jiných bezobratlých,terarijních a akvarijních živočichů,okrasných ptáků-papoušků,sbírkových přírodnin,chovatelských a pěstitelských potřeb a odborné literatury.

  2) Akce se konají 1 x měsíčně.

 2. Pronájem prodejních míst ,registrace

  1)Každý,kdo nabízí k výměně či prodeji rostliny,živočichy,nebo zboží uvedené v bodě 1/1 (dále jen prodejce),je povinen si pronajmout prodejní místo.Mimo tato místa jsou jakékoliv manipulace zakázány.

  2)Pronájem probíhá formou předplatného u pořadatele.Informace o výši předplatného podá pořadatel.

  3)Přenechá-li prodejce své prodejní místo jinému zájemci,je povinen o tom informovat pořadatele.

  4)Přejímka rezervovaných míst probíhá od 8:00 do 9:00 hodin.Po této době rezervace propadá a místo může být nabídnuto jinému zájemci.

  5)V době od 8:00 do 9:00 hodin bude do výstavních prostor umožněn bezplatný přístup pouze prodejcům a jejich asistentům,maximálně však 2 osoby ke každému prodejnímu místu.Každému z těchto účastníků bude přidělena visačka.Prosíme připněte si tuto visačku viditelně na oděv.Osobám bez tohoto označení nebude ve shora uvedené době volný přístup do výstavních prostor umožněn.

  6)Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout prodejce v případě nutných provozních či orgnizačních změn na jiné místo.

 3. Podmínky výměny a prodeje

  1)Výměna a prodej zvířat na akci smí probíhat za podmínek stanovených platným ,,Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení-při prodejní výstavě a setkání chovatelů akvarijních a terarijních zvířat TERA-AQUA-FLORA organizované Karlem Švecem“schváleným Ústřední komisí pro ochranu zvířat.

  2)Dojde li k úniku jakéhokoliv živočicha,majitel živočicha nebo ten,kdo únik zjistil,neprodleně o této skutečnosti informuje pořadatele.

 4. Návštěvníci

  1)Plné vstupné platí všichni návštěvníci ve věku od 18 let včeně.

  2)Snížené vstupné platí děti ve věku od 6 do 18 let.Informace o výši vstupného podá pořadatel.

  3)ZTP-zdarma

 5. Sankce

  1)Jestliže orgán Inspekce životního prostředí informuje pořadatele o porušení předpisů (CITES,Nař.EU,Zák.na ochr.přírody) prodejcem,bude dotyčný z akce vyloučen bez náhrady.

  2)Zjistí li orgán Státní veterinární správy,inspekce ÚKOZ,že prodejce porušil podmínky uvedené v ,,Řádu ochrany zvířat“může být dotyčný z akce vyloučen bez náhrady.

 6. Všeobecné podmínky,vymezení pojmů

  1)Na akci je možné propagovat jiné akce nebo výstavy pouze po dohodě s pořadatelem.

  2)V prostorách konání akce je přísně zakázáno kouření.

  3)Prodávající žádáme,aby na viditelném místě umístili své jméno a adresu (firmu).

  4)Každý účastník akce je povinen řídit se pokyny pořadatelů.

  5)Prosíme,udržujte pořádek ve všech prostorách konání akce a po jejím skončení uvedte své prodejní místo do stavu,v jakém jste jej převzali.

  6)Pořadatel neručí za škody nebo ztráty vzniklé během akce jejím účastníkům.

  7)Provozní řád je pro všechny účastníky akce závazný.

  8)Účastníkem akce se rozumí všichni vystavovatelé ,prodejci a návštěvníci.

  9)Zvířetem se rozumí obratlovci.

 7. Platnost prvozního řádu

  1)Tento Provozní řád je platný od 1.1.2010

 

 

 

 

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT při VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ-PŘI prodejní výstavě a setkání

chovatelů AKVARIJNÍCH ,terarijních zvířat

A OKRASNÝCH PTÁKŮ-PAPOUŠKŮ

TERA-AQUA-FLORA ORGANIZOVANÉ KARLEM ŠVECEM

 

 

 

Čl. 1

Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení

 

(1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl zpracován a je určen pro tuto osobu – Karel Švec,Rovný 41,Ždírec nad Doubravou psč.582 63,IČ:87217058

 

(2) Žadatel uvedený v odstavci 1 jako pořadatel veřejného vystoupení zvířat v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ministerstvem zemědělství tento ,,Řád ochrany zvířat při – prodejní výstavě a setkání chovatelů akvarijních aterarijních zvířat,okrasných ptáků a papoušků TERA-AQUA-FLORA organizované Karlem Švecem“ (dále jen ,,Řád“).

 

 

Čl. 2

Účel Řádu

 

 1. Účelem Řádu je metodicky stanovit pravidla a podmínky,za jakých mohou být zvířata vystavována nebo nabízena na veřejném vystoupení podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu.

 

(2) Akce slouží k setkání chovatelů a pěstitelů a ke směně, prodeji a vystavování exotických rostlin, akvarijních a terarijních zvířat,ptáků, sbírkových přírodnin, chovatelských a pěstitelských potřeb a odborné literatury.

 

(3) Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení. Podle tohoto Řádu nelze provádět vystavování zvířat veřejnosti za předpokladu, že by vystavování zvířat probíhalo v mobilním zařízení typu pojízdného zvěřince či terária, v nichž jsou zvířata umístěna převážně v prostoru dopravního prostředku (tj. nelze provozovat pojízdný zvěřinec).

 

(4) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat), zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (chov, včetně držení zvláště chráněných druhů) a zákonem č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy),CITES-registrace zvířat a povolení k chovu.

 

 

Čl. 3

Zvířata, která jsou na veřejném vystoupení nabízena či vystavována

 

1) zvířata pro zájmové chovy:

a) akvarijní ryby

b) obojživelníci: žáby, ocasatí obojživelníci,

c) plazi: želvy, ještěři, hadi,

d)drobní savci: hlodavci - myši, potkani, křečci, morčata,

e)okrasní ptáci a papoušci

2) krmná zvířata: obratlovci (myši, potkani, křečci, morčata).

 

3) Množství vystavovaných a nabízených zvířat je variabilní a je limitováno

a) aktuální druhovou skladbou na jednotlivém veřejném vystoupení a velikostí zvířat,

b) typem a rozměry nádrží, klecí či jiných přepravek (dále jen „přepravky“), ve kterých

jsou zvířata nabízena či vystavována,

c) kapacitou výstavních prostor.

 

4) Na veřejném vystoupení je zakázáno prodávat,směnovat nebo vystavovat:

a) Jedovaté hady,včetně těch,jimž byly vyoperovány jedové žlázy.Ostatní druhy

vyžadující zvláštní péči mohou být nabízeny za podmínek Čl. 5/5.

b) Šelmy.

c) Zvířata vykazující klinické příznaky onemocnění,zvířata poraněná.

d) Samice savců ve 2.polovině březosti,kojící samice.

e) Zvířata uvedená v příloze I CITES resp.v příloze ,,A“nařízení Rady (ES)č.338/97.

 

5) Kveřejnému vystoupení lze používat jen zvířata zdravá a v dobré kondici.

 

 

Čl. 4

Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností
prováděných se zvířaty

 

(1) V průběhu veřejného vystoupení jsou zvířata umístěna v přepravkách a není s nimi prováděna žádná manipulace, s výjimkou případu, kdy je zvíře v případě prodeje předáváno novému chovateli.

 

(2) Zvířata po umístění na výstavní stoly nejsou nucena k žádné aktivitě (naopak je žádoucí, aby po dobu trvání akce setrvala v klidu), ani nepředvádějí žádné výkony. V případě potřeby (předvedení zvířete zájemci, porovnání jedinců ap.) se zvířaty manipuluje jejich chovatel (ručně), k manipulaci není třeba žádných zvláštních pomůcek, ani zařízení,pouze při manipulaci s akvarijními rybami (předvedení akvarijních ryb zájemci) s akvarijními rybami manipuluje jejich chovatel pomocí akvarijních sítěk a chytacích skleněných či plastových zvonů. Každý chovatel je povinen zajistit, aby nedocházelo k nevhodné manipulaci, popř. k manipulaci nepovolanými osobami, se zvířaty, která předvádí (nabízí).

 

 1. Krmná zvířata musí mít během veřejného vystoupení zabezpečeny shodné podmínky jako zvířata ostatní s výjimkou nároku na velikost prostor. Po přepravě budou krmná zvířata přemístěna do chovných nádob s možností napájení a krmení.

 

 

Čl. 5

Zařízení,vybavení,pomůcky pro manipulaci,předvádění

nebo jinnou činnost se zvířaty

 

 

(1) Každý prodejce a vystavovatel (dále jen „účastník akce“) si přepravky, v nichž zvířata vystavuje nebo nabízí ke směně a prodeji, zajišťuje sám a dbá na to, aby vyhovovaly potřebám zvířat.

 

(2) Zvířata musí být v přepravkách umístěna tak, aby

a) si vzájemně nemohla způsobit poranění (separace agresivních jedinců),

b) nebyla nepřiměřeně stresována (množství jedinců v přepravce),

c) měla dostatek prostoru pro volný pohyb; jako minimální jsou doporučeny tyto rozměry přepravek (v násobcích délky těla zvířete - u želv délky karapaxu, u ostatních plazů a ocasatých obojživelníků v násobcích délky těla bez ocasu):

- pro želvy 3 x 2 x 2 pro jedno zvíře, pro každé další zvíře je alespoň 30 % prostoru navíc,

- pro ještěry a hady 2 x 2 x 2 (terestrické), 2 x 2 x 3 (stromové) pro jedno zvíře, pro každé další zvíře je alespoň 30 % prostoru navíc,

- pro obojživelníky 2 x 2 x 2 pro jedno zvíře, pro každé další zvíře je alespoň 30 % prostoru navíc,

- drobní hlodavci (myši, potkani, křečci, morčata) jsou umístěni v typizovaných odchovnách pro hlodavce, které splňují tyto minimální rozměry:

 

Druh zvířat

Minimální plocha podlahy pro 1 zvíře v cm2

Minimální výška klece v cm

Myš

180

12

Potkan

350

18

Křeček

180

12

Morče

600

18

 

- akvarijní ryby musí být umístěny v akváriích vyhovujících biologickým požadavkům

jednotlivých druhů.Akvária jsou vybavena vzduchováním případně filtrací.Voda v nádržích je

odstátá a temperovaná na teplotu optimální pro konkrétní druh ryb.Odsátím vody se řeší

problém chloru,který může být ve vodě z vodovodního řádu přítomen,řeší i problém možných

vzduchových embolií.Je třeba mít na paměti i možnost nadlimitního množství dusičnanů ve

vodě a eventuelní přílišnou tvrdost vody v návaznosti na druhy ryb,které jsou vystavovány.

Pro eventuelní vystavování mořských ryb se voda připravuje rozpuštěním komerčně

dodávaných solí ve vodě upravené reverzní osmozou,nebo demineralizované iontoměniči.

Účastník akce zajistí,aby teplota v akváriích vyhovovala danému druhu.

Akvarijní ryby mohou být umístěny i v prodejních sáčcích z průhledného plastu s dvojitou

stěnou a zaoblenými rohy,naplněnými vodou s příslušnou atmosférou-vzduchovou (ryby

s přídavným dýchacím orgánem a obojživelníci) či kyslíkovou nebo sáčcích umožnující výměnu

plynů stěnou (nelze použít pro ryby s přídavným dýchacím orgánem a u obojživelníků).

Používají se bud jednorázově,nebo opakovaně s bezpečným zajištěním proti úniku vody.

-ptáci jsou vystavováni v klecích odpovídajících velikostí

ptáků a jejich počtu a vybavení klecí musí odpovídat přirozenému způsobu chování

jednotlivých druhů ptáků (velikost použitých bidélek,velikost umístění krmítek a

napáječek,druh podkladového substrátu)

Minimální velikost klecí používaných pro jednotlivé skupiny ptáků (rozměry ve

formátu délka x šířka x výška):

-drobní ptáci do velikosti rýžovníka šedého-60x35x40 cm,tj.0,084 m3,

-střední exoti do velikosti rosely pestré-100x50x70 cm,tj.0,35 m3,

-velcí ptáci krátkoocasí-100x100x100 cm,tj.1 m3,

-velcí ptáci dlouhoocasí-100x100x200 cm,tj.2 m3,

-bažanti-200x100x100 cm,tj.2 m3,

-ostatní-podle obecně chovatelských zásad.

 

 

 

Vkleci mužou být pohromadě umístěni pouze ptáci dodáni jedním chovatelem

S ptáky na výstavě smí manipulovat pouze majitel,který ptáky vypouští do určené klece

a po skončení výstavy je opět odchytává.Vyjímka je možná při zhoršeném

zdravotním stavu ptáka.Tuto manipulci smí provádět pouze chovatel

nebo veterinární lékař pověřený dozorem na výstavě.

 

 

d) u těch druhů, které to vyžadují

- měla možnost úkrytu,

- měla vhodný podkladový substrát (lignocel, rašelina nebo písek pro plazy; vlhký molitan pro obojživelníky, popřípadě mohou být někteří ocasatí obojživelníci a vodní želvy umístěni ve vodě s možností vylézt na souš nebo v mělké vodě; hobliny, seno pro savce atd.),

- měla možnost přidržet se (upevněné větve pro chameleony atd.),

e) byla spolehlivě zajištěna proti úniku.

 

(3) Přepravky musí být opatřeny větracími otvory nebo mřížkami.

 

 1. Přepravky mohou být ze skla nebo průhledného plastu.

 

(5) Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči podle vyhlášky č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči musejí být umístěny v nerozbitných průhledných přepravkách jednotlivě nebo po párech a nesmějí být z přepravek vyjímány.

 

 

Čl. 6

Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení koná

-výstavní prostory

 

(1) Veřejné vystoupení se koná 1 x měsíčně ve vnitřních výstavních prostorech vždy od 9-12 hodin.

 

(2) Prostory jsou klimatizovány.

 

(3) Ve výstavních prostorách jsou zajištěny přípojky el.energie a je k dispozici zdroj vody.

 

(4) S ohledem na trvání a poslání veřejného vystoupení nejsou přepravky vybaveny ani krmením, ani napájecím zařízením, s výjimkou zvířat, kde je vlhkost podmínkou (např. u obojživelníků může být použit zvlhčený molitan nebo mech). Jelikož se veřejné vystoupení koná vždy v klimatizované místnosti, není (až na výjimky) v nádržích instalováno vyhřívání a osvětlení (mohlo by zvyšovat nebezpečí úniku či poranění při manipulaci). U plachých druhů, kde nelze vyloučit nutnost úkrytů, je úkryt řešen vložením kusu kůry, papíru, kartonu, nebo jiného materiálu, kterým se chovanec nemůže poranit. U striktně arborikolně žijících druhů (např. chameleonů a stromových hadů) musí být součástí výstavní nádoby upevněná větev přiměřené velikosti (síly), zabezpečená proti poranění zvířete.

 

(5) Vystavovatel či prodejce v místě veřejného vystoupení před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení zajistí

a) vybavení pro vykládání zvířat, je-li takové zařízení potřebné,

b) aby prostor pro zvířata a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění.

 

 

Čl. 7

Přeprava zvířat na veřejné vystoupení

 

(1) Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.

 

(2) Zejména je nutno dodržovat následující zásady:

- přeprava plazů se bude provádět v zateplených přepravkách s větráním,

- během přepravy nesmí dojít k přehřátí ani podchlazení zvířat,

- akvarijní ryby se budou přepravovat v přepravních kontejnerech nebo přepravních sáčcích s

vodou pod vzduchovou (ryby s přídavným dýchacím orgánem) či kyslíkovou tmosférou

- během přemistování akvarijních ryb z přepravních kontejnerů nebo sáčků do akvárií,je třeba

nejprve ponořit přepravní sáček do akvária tak,aby se vyrovnaly teploty vody,poté sáček

otevřít,aby doško k postupnému míšení vody,a ryby měli možnost adaptace

 

(3) Zvířata lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.

 

(4) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.

 

(5) Během nakládky a vykládky zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně.

 

(6) Osoby, které se zvířaty manipulují, jsou poučeny zejména v oblasti zacházení se zvířaty. Poučení proti podpisu je uloženo u pořadatele.

 

 

Čl. 8

Způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče

 

Pořadatel zabezpečí na veřejném vystoupení zvířat veterinární péči o zvířata včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem. Veterinární lékař bude přítomen na místě po celou dobu konání veřejného vystoupení.

 

Čl. 9

Způsob poučení osob o ochraně zvířat

 

Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat, ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu a tohoto Řádu následujícím způsobem:ústně před zahájením veřejného vastoupení,dále při příchodu na veřejné vystoupení každý prodejce a vystavovatel obdrží po jednom výtisku Řádu ochrany zvířat, jejichž převzetí stvrdí podpisem.

 

 

Čl. 10

Důvody k vyloučení osob nebo ukončení veřejného vystoupení

 

Pořadatel je oprávněn a povinen

a) kontrolovat dodržování Řádu v místě konání veřejného vystoupení,vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených Řádem a při zjištění závad je povinen sjednat nápravu,

b) stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z veřejného vystoupení,

c) vyloučit zvíře z veřejného vystoupení v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete.

Schváleno dne 10.2.2010

                 a   13.12.2011

Spisová značka :  2639/2010-17210

                 a        6OZ47098/2011-17214